Entasis Therapeutics Inc.

Release Summary

Entasis Therapeutics Receives Second CARB-X Award, Providing up to $10.1 Million for Development of Non-Beta-lactam PBP Inhibitor Program

Entasis Therapeutics Inc.